ارت فالت
ارت فالت

ارت فالت

هنوز نظری برای این کالا ثبت نشده است
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
EFZ

معرفی

‬رله ارت فالت به ‬منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بررسی تخصصی

ویژگی های رله ارت فالت :

تشخیص‭ ‬خطای‭ ‬نشتی‭ ‬به‭ ‬زمین‬‬‬‬
حذف‭ ‬تأثیر‭ ‬هارمونی‭ ‬سوم‬‬‬
روش‭ ‬آشکار‌سازی‭ ‬Core balance‬‬
تشخیص‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬در‭ ‬کابل‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی،‭ ‬سیم‌پیچ‭ ‬الکترو‌موتورها‭ ‬و‭ ‬تابلوهای‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬6‭-‬3‭/‬0‭ ‬و‭ ‬20‭-‬1‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‬‬
PWR‭‬ :نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬‬‬‬‬
FAULT‭‬: نمایشگر‭ ‬حالـت‭ ‬خـطـا‬‬‬

 

اصول کار ارت فالت
این‭ ‬رله‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اساساً‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬شبکه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬تعادل‭ ‬باشد‭ ‬برآیند‭ ‬جریان‌های‭ ‬عبوری‭ ‬از‭ ‬سیم‌های‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬صفر‭ ‬می‌باشد‭.‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬تکفاز‭ ‬دو‭ ‬سیمه‭ ‬کل‭ ‬جریانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬می‌رسد‭ ‬از‭ ‬نول‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد،‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬سه‌فاز‭ ‬سه‌سیمه‭ ‬یا‭ ‬چهار‭ ‬سیمه‭ ‬نیز‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بار‭ ‬متقارن‭ ‬یا‭ ‬نا‭ ‬متقارن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬جریان‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬بر‌گشتی‭ ‬در‭ ‬سیم‌ها‭ ‬برابر‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬هر‌گاه‭ ‬اتصال‭ ‬زمین‭ ‬پدید‭ ‬آید‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سیم‌های‭ ‬شبکه‭ ‬باز‭ ‬نمی‌گردد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬کل‭ ‬سیم‌های‭ ‬برق‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬حلقه‭ ‬ترانس‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ )‬ترانس‭ ‬جریان‭ ‬کور‭ ‬بالانس‭( ‬عبور‭ ‬نماید،‭ ‬این‭ ‬نشت‭ ‬جریان‭ ‬آشکار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬فرمان‭ ‬قطع‭ ‬می‌دهد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬CT‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬CT‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬باشد،‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬برقرار‭ ‬است‭( ‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دستی‭ ‬AMPERS‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬16‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی،‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬رله‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬می‌ماند‭.‬پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT،‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬زمین‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬15‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭(.‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬نباشند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وصل‭ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬شستی‭ ‬RESET‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طریقه نصب و تنظیمات ارت فالت
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیم‌های‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬CT‭ ‬همراه‭ ‬دستگاه‭ ‬عبور‭ ‬نماید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
خروجی‭ ‬CT‭ ‬را‭ ‬می‌بایست‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬CT‭ ‬رله‭ ‬ارت‭ ‬فالت‭ ‬متصل‭ ‬نمود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15،‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬سرهای‭ ‬کنتاکت‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشند،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سری‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬فعال‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬آژیر‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬کنتاکتور‭ ‬اصلی‭. ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ (‬AMPERS‭) ‬حدی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬می‌گردد‭. ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬تاًخیر‭ (‬DELAY‭) ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تاًخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬تعیین‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی ارت فالت
ولتاژ‭ ‬تغذیه‭:‬‭ ‬220ولت‭ ‬متناوب‭ %‬10‭ ‬‭+‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬‭‬‭+ ‬5‭ ‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
حد‌جریان‭ ‬نشتی‭:‬‭ ‬6-0/3و‭ ‬20‭-‬1آمپــر‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬AMPERS‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭: ‬1‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬ثانیه،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
IP دستگاه : IP20
دمای‭ ‬کاری‭ : ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪15‭ ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬


مشخصات رله خروجی
رله‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‭ ‬6‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬220‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
‭ ‬6‭ ‬آمپرمستقیم‭ ‬28‭ ‬ولت‬‬‬‬
‭ ‬عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬

ثبت نقد و بررسی

امتیاز و دیدگاه کاربران

از مجموع ۰ امتیاز
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
خرید کالا
شناسه‌ی کالا
EFZ
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید